Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020

De dienst “toernooisoftware” wordt je via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Tournify. Aan het gebruik van Tournify toernooisoftware zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Tournify toernooisoftware te gebruiken, ga je hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tournify schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met de Tournify toernooisoftware kan je sport- en e-sporttoernooien en competities digitaal ondersteunen.
1.2. Om de Tournify toernooisoftware te kunnen gebruiken, moet je eerst een account aanmaken/registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan je direct op je account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. Je dient de toegang tot je account middels een e-mailadres en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord geheim te houden. Tournify mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met je gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Jij bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij je bij Tournify heeft gemeld dat een ander je wachtwoord kent.
1.4. Via de Tournify toernooisoftware worden je persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Tournify toernooisoftware te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. Indien Tournify constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Tournify zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.3. Indien naar het oordeel van Tournify hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tournify of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tournify gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4. Tournify is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Tournify gerechtigd om je naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5. Tournify kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Tournify van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Tournify doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2. Tournify onderhoudt Tournify toernooisoftware actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Tournify mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Tournify toernooisoftware aanpassen. Daarbij zijn je feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Tournify zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De Tournify toernooisoftware, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Tournify. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Tournify, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die je opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft jouw eigendom (of dat van jouw toeleveranciers). Tournify heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Je bent verantwoordelijk voor de informatie, documenten en afbeeldingen die je via de dienst opslaat en verwerkt. Deze gegevens kunnen beschermd zijn door iemand anders intellectuele eigendomsrechten. Sla alleen informatie, documenten en afbeeldingen op of verspreidt deze via onze dienst als je daartoe het recht hebt.
4.4. Indien je informatie stuurt naar Tournify, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.5. Tournify mag kennisnemen van gegevens die je opslaat en/of verspreidt via de toernooisoftware van Tournify, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, je technische ondersteuning wilt ontvangen of Tournify daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. Tournify is niet verantwoordelijk voor de gegevens die jij opslaat en/of verspreidt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Voor het gebruik van Tournify toernooisoftware is een vergoeding verschuldigd indien je wilt upgraden naar een betaald pakket met meer functionaliteit, zoals nader aangegeven op de website.
5.2. Betaling kan worden verricht via een online betaling (bijvoorbeeld via iDeal), of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op je uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Tournify beperkt tot het bedrag dat je voor een Tournify pakket hebt betaald en dit hebt gebruikt in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. Tournify is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Tournify meldt.
6.4. In geval van overmacht is Tournify nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. De aanschaf van een Tournify pakket is direct geldig en loopt tot 24 uur na het toernooi of de competitie.
7.2. Binnen en na deze periode is het niet toegestaan je aanschaf voor meer dan één toernooi of competitie te gebruiken.
7.3. Indien je gebruik maakt van een maandelijkse of jaarlijkse overeenkomst, dan gaat deze overeenkomst in zodra je voor het eerst gebruik maakt van de dienst.
7.4. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. Indien je als consument de overeenkomst aangaat, kan je na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.
7.5. Let op: Het is niet mogelijk alle data die je opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Tournify mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment bij je eerstvolgende aanschaf aanpassen.
8.2. Tournify zal de wijzigingen of aanvullingen vooraf of bij inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat je daar kennis van kunt nemen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds gekochte pakketten of afgesloten overeenkomsten.
8.3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot 30 dagen na de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst langer dan 30 dagen na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de toernooisoftware van Tournify worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tournify gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Tournify wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Tournify is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Tournify toernooisoftware of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Bijlage 1: Verwerking persoonsgegevens

Indien Tournify voor jou persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld omdat je namen van scheidsrechters invult of informatie over de teams bijhoudt, zijn in aanvulling op de gebruiksvoorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1.1. De begrippen die in deze bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
1.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan jij worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien jij de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Tournify vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin jij de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

2.1. Tournify verbindt zich ertoe om onder de gebruiksvoorwaarden in opdracht van jou persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het gebruik van de Tournify toernooisoftware, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2.2. Tournify zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door jou is vastgesteld. Tournify zal jou op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
2.3. Tournify heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Tournify neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen Tournify

3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Tournify zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
3.2. Tournify zal persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens jou aan Tournify zullen worden aangeleverd.
3.3. Tournify zal jou, op verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze bijlage.
3.4. De verplichtingen van Tournify die uit deze bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Tournify.
3.5. Tournify zal je in kennis stellen indien naar onze mening een instructie van jou in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.6. Tournify zal je de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Tournify mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
4.2. Tournify zal jou, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
5.2. De toegestane verwerkingen zullen door Tournify worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.
5.3. Tournify is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze bijlage, overeenkomstig de instructies van jou en onder jouw uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door jou, verwerkingen voor doeleinden die niet door jou aan Tournify zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Tournify niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij jou.
5.4. Je staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

6.1. Je verleent Tournify hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. 6.2. Op jouw verzoek zal Tournify je zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
6.3. Tournify zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen jou en Tournify zijn overeengekomen. Tournify staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

7.1. Tournify zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
7.2. Tournify staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Tournify zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
7.3. Je stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Tournify ter beschikking, indien je ervan bent verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de tussen ons afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

8.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Tournify, zich naar beste kunnen inspannen om jou daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan jij beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Tournify spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
8.2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Tournify meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Jij bent verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
8.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
  • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg
  • Wat is de (voorgestelde) oplossing
  • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn
  • Contactgegevens voor de opvolging van de melding
  • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, jij, toezichthouder)
Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Tournify, zal Tournify het verzoek doorsturen aan jou en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Je zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat je hulp van ons nodig hebt voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Tournify hieraan meewerken en kan Tournify hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1. Op alle persoonsgegevens die Tournify van jou ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Tournify zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  • Voor zover jij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor het gebruik van de Tournify toernooisoftware; en
  • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 11. Audit

11.1. Je hebt het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze bijlage.
11.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat je de bij Tournify aanwezige soortgelijke auditrapportages hebt opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door jou geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Tournify aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze bijlage door Tournify. De door jou geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door jou, eens per jaar plaats.
11.3. Tournify zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
11.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door ons en jou in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
11.5. De redelijke kosten voor de audit worden door jou gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door jou zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1. De bijlage is aangegaan voor de duur van de samenwerking. Dat wil zeggen vanaf het moment dat je een account aanmaakt totdat je deze hebt verwijderd.
12.2. De bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
12.3. Partijen mogen deze bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
12.4. Na beëindiging van de samenwerking vernietigt Tournify de van jou ontvangen persoonsgegevens direct, tenzij partijen anders overeenkomen.

;